Uncategorized

Велика подяка всім, хто прийняв активну участь в ході ремонтних робіт по підготовці дошкільного закладу до нового 2018-2019 навчального року.

 

Батькам групи №1 та особлива подяка Нездолію С. І. – 
за ремонт туалетної кімнати;

Шатохіну Є. В. – за перегородку в туалетній кімнаті в групі № 6;

Моргун С. В., Євлампієву Я. В., Слиньку О. В. – за утеплення прибудови харчоблоку;

Тур Л. О. – за нову пісочницю групи № 6;

Басараб Ю. В. – за нову дерев’яну підлогу в павільйоні групи № 6;

Всьому колективу дошкільного закладу.

Поведінка дітей при вступі в дитсадок. Як допомогти дитині успішно адаптуватись?

poradi_dlya_kraschoi_adaptaciiadaptaciya_1

Відкрите заняття вихователя Братцевої Наталії Миколаївни

11.05.2018 р. вихователь Братцева Н. М. на відкритому занятті вчила дошкільнят дбайливо ставитись до природніх ресурсів, формувала основи нової поведінки дітей, направлених на природозбереження

Фінансовий звіт, січень-квітень 2018 р.

днз 2 (3)

Лікар радить

ПРОФІЛАКТИКА ПЕДІКУЛЬОЗУ

Допомога при забиттях

 

СТАТУТ дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 „Сонечко” Черкаської міської ради

СТАТУТ

дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

№ 2 „Сонечко”  Черкаської міської ради

(нова редакція)

I Загальні положення

1.1. Цей Статут розроблений на підставі Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (із змінами), і є документом, який регламентує діяльність дошкільного навчального закладу (ясла – садок) №2 «Сонечко» Черкаської міської ради.

1.2. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Черкаської міської ради і її виконавчого комітету, наказами департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 та цим Статутом.

1.3. Дошкільний навчальний заклад створено 14.12.1962  року рішенням Придніпровської районної ради №730

1.4. Дошкільний заклад належить до міської комунальної власності. Власником майна є Черкаська міська рада (далі – власник), яка через уповноважений орган – департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, здійснює управління, фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, організовує ремонт і будівництво приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

1.6. Головним завданням дошкільного закладу є:

– збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

– виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

– формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

– виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

– здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

1.7. Діяльність дошкільного закладу будується на таких принципах:

 – доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти;

– рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;

– єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей;

– єдність виховних впливів сім’ї і дошкільного навчального закладу;

– наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою;

– світський характер дошкільної освіти;

– особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини;

– демократизація та гуманізація педагогічного процесу;

– відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров’я дитини дошкільного віку.

1.8. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:

 – реалізацію головних завдань, визначених законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;

 – безпечні і нешкідливі умови освітньої діяльності;

 – дотримання Базового компонента дошкільної освіти;

 – дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

 – дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріально-технічної бази.

1.9. Дошкільний заклад має право:

 – визначати форми та засоби організації навчально-виховного процесу згідно програм розвитку дітей із затверджених в установленому порядку Міністерством освіти і науки України;

– спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

 – організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;

 – отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб у порядку визначеному чинним законодавством України;

 – розвивати власну матеріальну базу;

 – спрямовувати кошти дошкільного закладу на будівництво або благоустрій закладу в межах та порядку визначеному чинним законодавством України.

1.10. В дошкільному закладі визначена українська мова навчання.

1.11. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

 1.12. Дошкільний заклад може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації, а також навчально-виховних об’єднань з дошкільними, позашкільними, та іншими навчально-виховними закладами для задоволення культурно-освітніх потреб вихованців.

1.13. Дошкільний заклад створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання.

1.14. Контроль та нагляд за організацією медичних та санітарно-гігієнічних заходів з охорони здоров’я, якістю харчування вихованців дошкільного закладу покладається на органи охорони здоров’я міста та територіальну санітарно-епідеміологічну службу.

1.15. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад та даним Статутом.

1.16. Взаємовідносини дошкільного закладу з юридичними та фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

1.17. Дошкільний заклад діє на підставі Статуту, який розробляється закладом, погоджується департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, затверджується власником і реєструється відповідно до чинного законодавства.

1.18. Ліквідація та реорганізація дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.

 

II Комплектування дошкільного закладу

2.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється завідувачем протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.2.2. Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, завідувач зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.2.3. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками.Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці.Комплектування групи за сімейними (родинними) ознаками передбачає перебування в ній дітей, які знаходяться між собою у родинних стосунках.2.4. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності,
санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють. Засновник (власник) може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі.2.5 Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).2.6. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).2.7. Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу може здійснюватись:- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу дошкільного навчального закладу, в якому доцільне подальше перебування дитини; – у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.2.8.Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язана письмово із зазначенням причин повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.2.9. Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

 

III Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Заклад розрахований на 99 місць і працює 5 днів у тиждень, за 10 годинним режимом роботи. За рішенням засновника (власника) можуть бути організовані групи з іншим режимом роботи. Початок та закінчення роботи закладу визначається завідувачем закладу, з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють, та погоджується органами управління освітою та охорони здоров`я.

3.2. Діяльність дошкільного навчального закладу на оздоровчий період регламентується окремим планом, який схвалюється педагогічною радою, затверджується завідувачем закладу, погоджується з департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради та територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

 

IV Організація навчально-виховного процесу

 

4.1. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН.4.2. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільний навчальний заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).4.3. Дошкільний навчальний заклад для здійснення навчально-виховного процесу має право обирати програму (програми)розвитку дітей із затверджених в установленому порядку МОН.4.4. Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується завідувачем закладу та погоджується з відповідним органом управління освітою. План на оздоровчий період додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.4.5. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – 1 червня по 31 серпня. 4.6. Дошкільний навчальний заклад відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН разом з МОЗ.4.7. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.4.8. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.

 

V Організація харчування дітей

 

5.1. Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Мінфіном.5.2. Харчування дітей у дошкільному навчальному закладі та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.5.3. Для дітей, які перебувають у дошкільному навчальному закладі менше шести годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють.

5.4. Контроль за організацією харчування, вітамінізацію страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, надходженням сертифікованих продуктів та правильністю їх зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів, зберіганням добових проб покладається на відповідального медичного працівника та завідувача дошкільним закладом.

5.5. У дошкільному закладі за встановленою формою ведеться журнал бракеражу сирої і готової продукції, санітарний журнал харчоблоку.

5.6. Порядок забезпечення дошкільного закладу продуктами харчування визначається власником і здійснюється організацією або фізичними особами, які на це мають відповідні дозволи на здійснення такої діяльності і з якими укладено угоди, про забезпечення продуктами харчування відповідно вимог санітарного законодавства.

5.7. Контроль і державний нагляд за якістю харчування в дошкільному закладі покладається на органи охорони здоров’я міста.

5.8. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у дошкільному закладі у розмірі, що визначається Порядком встановлення плати за харчування дитини у державному та комунальному дошкільному закладі, який затверджується Кабінетом Міністрів України та відповідним рішенням власника.

Від сплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, що їх замінюють згідно вимог діючого законодавства.

5.9. Контроль за організацією харчування в дошкільному закладі покладається на завідувача дошкільним закладом.

 

VI Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

 

6.1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.6.2. До основних обов’язків медичних працівників дошкільного закладу належать: – моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму; – проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу. 6.3. Дошкільний навчальний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

VII Учасники навчально-виховного процесу

 

7.1.Учасниками навчально-виховного процесу у сфері дошкільної освіти є:

– діти дошкільного віку, вихованці, учні;

– завідувач, вихователі-методисти, вихователі, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з фізкультури, музичні керівники та інші спеціалісти;

– помічники вихователів;

– медичні працівники;

– батьки або особи, які їх замінюють;

– фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

7.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

– безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;

– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

– безоплатне медичне обслуговування у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;

– захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

– здоровий спосіб життя.

7.3. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

– вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

– звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.4.Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

– виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

– забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

– поважати гідність дитини;

– виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

7.5. Педагогічний працівник дошкільного навчального закладу – особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Педагогічних та інших працівників дошкільного навчального закладу призначає на посади та звільняє з посад його завідувач.

7.7. Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства України. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників дошкільних навчальних закладів здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.

7.8. Трудові відносини у системі дошкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.

7.9. На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 7.10. Педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років.7.11. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу мають право:- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських об’єднань, діяльність яких не заборонена законодавством; – на захист професійної честі та власної гідності.7.12. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу зобов’язані: – виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору; – дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства.7.13. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників дошкільного навчального закладу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку дошкільного навчального закладу.7.14. Працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я вихованців згідно із законодавством.7.15. Працівники дошкільного навчального закладу проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленному законодавством порядку.

 

VIII Управління дошкільним закладом

 

8.1 Управління дошкільним закладом здійснюється власником через уповноважений орган – департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається на посаду у порядку визначеному чинним законодавством. На посаду завідувача дошкільного навчального закладу призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

8.3. Завідувач дошкільного закладу:

– здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу; – діє від імені закладу, представляє його в державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;- розпоряджається в установленому порядку майном, коштами дошкільного навчального закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного навчального закладу; – затверджує штатний розпис за погодженням із засновником (власником) дошкільного навчального закладу;- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених законом України “Про дошкільну освіту” та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; – контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам; – підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють; – щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють8.4. Органом громадського самоврядування у дошкільному навчальному закладі є загальні збори (конференція) коллективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік.8.5. Загальні збори (конференція):- обирають раду дошкільного навчального закладу, її членів і голову, встановлюють строк їх повноважень;- заслуховують звіт завідувача з питань статутної діяльності закладу, голови ради дошкільного навчального закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування; – розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного навчального закладу;- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного навчального закладу. 8.6. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада дошкільного навчального закладу, діяльність якої регулюється статутом.8.7. Рада дошкільного навчального закладу організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій), розглядає питанняполіпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків. До складу ради дошкільного навчального закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють. Засідання ради дошкільного навчального закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. 8.8. У дошкільному навчальному закладі може створюватись і діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до розв’язання проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного навчального закладу. Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів (конференції) або ради дошкільного навчального закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) дошкільного навчального закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.8.9. Основними завданнями піклувальної ради є:- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному навчальному закладі;  – сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного навчального закладу;- сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного навчального закладу; – сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;- організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників дошкільного навчального закладу;- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;- всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним навчальним закладом; – сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

8.10. Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним навчальним закладом є педагогічна рада.

 Педагогічна рада створюється в усіх дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників.

До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу входять завідувач,  вихователі-методисти, вихователі, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з фізкультури, музичні керівники, інші спеціалісти.

До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради дошкільного навчального закладу є його завідувач. Педагогічна рада  обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

8.11.Педагогічна рада  дошкільного навчального закладу:

– оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

– розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі;

– визначає план роботи дошкільного навчального закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

– затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

– аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі;

– визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім’єю;

– розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного навчального закладу;

– заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

– затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні навчальні заклади.

 

IX Фінансово-господарська діяльність та майно дошкільного закладу

9.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу провадиться відповідно до законодавства та його статуту9.2. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу провадиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства. 9.3. Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти: – засновника (власника); – відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;- батьків або осіб, які їх замінюють;- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством.9.4. Штатні розписи дошкільного навчального закладу затверджуються відповідним органом управління освітою.9.5. Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі дошкільного навчального закладу або централізованої бухгалтерії, яка обслуговує цей заклад.9.6. Дошкільний навчальний заклад за погодженням із засновником (власником) може придбавати і орендувати необхідне обладнання та інше майно; отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.9.7. Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності у дошкільних навчальних закладах здійснюється відповідно до законодавства. Бухгалтерський облік дошкільного закладу здійснюється централізованою бухгалтерією департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

9.8. Розпорядником коштів згідно з кошторисом є завідувач закладу.

9.9. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу проводиться на основі кошторису. Кошторис та план асигнувань складається і затверджується згідно із законодавством України.

9.10. Доходи (прибутки) або їх частини та майно не підлягають розподілу серед (засновників) членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб

 • Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу (неприбуткової організації), реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим статутом.

 

X Міжнародне співробітництво

 1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Законів України“Про освіту” та «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

XI Контроль за діяльністю

 

11.1. Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних закладів здійснюють ДІНЗ та місцеві органи управління освітою. 11.2. Основною формою державного контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому МОН. 11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом у дошкільних навчальних закладах, встановлюється їх засновником (власником).

11.4. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) дошкільного закладу з питань, пов’язаних з його фінансово-господарською та навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначається власником, проводяться, як правило 1-2 рази на рік, з інших питань – відповідно до законодавства.

11.5. Контроль за організацією медичних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, якістю харчування дітей покладається на міську дитячу лікарню, територіальну санітарно-епідеміологічну службу і здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні» від 22.06.1999 року № 1109 (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 року № 1217 та від 04.09.2003 року №1402).

 

XII Реорганізація або ліквідація дошкільного закладу

 

12.1. Реорганізація і ліквідація дошкільного навчального закладу здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

12.2. У разі ліквідації дошкільного навчального закладу вивільнені приміщення використовуються виключно для роботи з дітьми. Майно (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання тощо), придбання чи відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно із зазначеною метою.

12.3. Реорганізація і ліквідація дошкільного навчального закладу здійснюється за рішенням сесії міської ради, державної форми власності – за рішенням засновника (засновників).

12.4. При ліквідації або реорганізації дошкільного закладу дітям, які виховуються в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання та виховання відповідно до чинного законодавства.

12.5. При реорганізації чи ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотриманням їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

12.6. У разі припинення закладу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу відповідного бюджету.

Річні завдання на 2017 – 2018 н.р.

Завдання колективу ДНЗ №2 на 2017 – 2018 н.р.

 1. Продовжити навчально-виховну роботу з дітьми в рамках навчального курсу «Дошкільнятам про освіту для сталого розвитку», реалізуючи в організації освітнього процесу новий зміст освіти для сталого розвитку. Формувати у дітей раннього та дошкільного віку первинні компетенції ресурсозбереження та ресурсозберігаючої поведінки.
 2. Сприяти подальшому удосконаленню культури українського мовлення дошкільників як основи формування національно-патріотичних почуттів. Активно використовувати в навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті дитячого колективу малі фольклорні жанри, твори сучасних дитячих поетів та письменників, дитячі журнали, інтерактивні методики та технології розвитку зв’язного мовлення.
 3. Підвищувати рівень інноваційної культури педагогів дошкільного закладу для забезпечення активної позиції дитини в здобутті знань, постійного розвитку в притаманних їй видах діяльності: ігровій, пізнавальній, практично-творчій.

 

Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку

 Нагальною потребою XXI століття є формування такого способу життя, який склав би основу довготривалого гармонійного розвитку людства. Ідеться про таку систему цінностей, таке світобачення людства, яка не залежала б від таких факторів, як економічні сплески чи занепади, зміна політичної влади тощо, у якій би цінність людського життя і здоров’я і захист і збереження природи вважались найвищими цінностями.

Саме на таких засадах сформувалось поняття стійкий (сталий) розвиток. Стійкий розвиток – це покращення якості людського життя при збереженні сталості підтримуючих екосистем. Це такий розвиток, який задовольняє потреби сучасності, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольнити свої власні потреби. Поняття стійкого розвитку виражає досить просту ідею: необхідно досягнути гармонії між людьми і між суспільством і між природою.

Визначальні фактори стійкого розвитку:

 1. Екологічний фактор . Збереження і раціональне використання ресурсів, боротьба з винищенням лісів, раціональне використання і охорона землі.
 2. Економічний фактор. Недооцінка економічною теорією ролі екологічного фактору в економічному розвитку. Негативний вплив на природу техногенного типу економіки.
 3. Соціальний фактор. Негативний вплив глобальних екологічних проблем на людський розвиток, тривалість життя людини, стан здоров’я людини.

 

Для забезпечення неперервного (стійкого) розвитку цивілізації, по суті, необхідно виконати завдання переходу від некерованого стихійного розвитку до керованого, гармонійного, стабільного розвитку при збереженні біосфери і її сталості. Розвиток освіти з метою досягнення стійкого розвитку обговорюється на рівні глав держав і урядів. Питання було піднято на всесвітньому Самміті зі стійкого розвитку в Йоганнесбурзі (1992р.) де наголошувалось: « Освіта для стійкого розвитку має заохочувати формування у людей почуття особистої і колективної відповідальності й таким чином зміни у поведінці, якщо вони необхідні» У березні 2005р.

Україна стала однією з 55-ти країн, які підписали документ ООН « Стратегія освіти для стійкого розвитку» Світова стратегія стійкого розвитку в галузі освіти передбачає, що:

 • Освіта здійснюється протягом всього життя людини;
 • Вона не повинна обмежуватись системою формальної освіти;
 • В межах формальної освіти бажано досягати міждисціплінарності ;
 • Потрібно виховувати свідомих членів суспільства на розумінні взаємозв’язку і взаємозалежності людини і природи;
 • Необхідно забезпечити навчання всіх знань,умінь, навичок для прийняття рішень.

Проект реалізується благодійною організацією «Вчителі за демократію і партнерство»(Україна), та «Глобальний план дій», (Швеція) за підтримки Агенції з питань розвитку співпраці SIDA (Міністерство закордонних справ Швеції). Проект має на меті навчання учнів умінням та навичкам будувати власне життя та життя сім’ї, шляхом розробки та запровадження у практику діяльності загальноосвітніх шкіл та дошкільних закладів освіти України нового напряму – освіти для сталого розвитку.

 Освіта для сталого розвитку спрямована на формування у громадян України сталого, екологічного стилю повсякденного життя у домашньому господарстві, школі та місцевій громаді, що передбачає:

 • зменшення викидання сміття й марних витрат сировини;
 • раціональне споживання енергії та води;
 • збільшення частки екологічних продуктів у щоденних покупках тощо.

 

Розпочиналось впровадження проекту з шкіл, а в минулому році реалізатори проекту вирішили залучити до освітньої програми і дошкільнят тому, що навчати дітей раціонально використовувати воду, енергію, сортувати сміття і переробляти його, а також правильно будувати стосунки з оточуючими та вести здоровий спосіб життя потрібно з раннього віку Метою курсу освіти для сталого розвитку визначено наступне: сприяти формуванню у дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя.

Пропонований курс «освіта для сталого розвитку для дошкільнят» реалізує освітню стратегію в інтересах сталого розвитку на засадах одного з напрямів гуманістичної педагогіки – педагогіки «емпауерменту» ( з англ.мови –надання людині мотивації й натхнення до дії)

Традиційна педагогіка виходить з положення, що надання тому, хто навчається, певної порції інформації викликає зміну його ставлення до того чи іншого явища. Наслідком (очікуваним результатом) цієї зміни вважається поступова зміна діяльності чи моделей поведінки дитини. Проте, згідно з спостереженнями, не забезпечує на практиці ані формування цінностей, ані реальних змін поведінки. Наприклад, дошкільнята добре знають, що сваритися, ображати іншого не можна, однак далеко не кожна дитина дотримується цього правила у щоденному спілкуванні. Отже, зазначена модель не відповідає дійсності.

Людська діяльність завжди починається з виникнення мотиву у вигляді інтересу, стурбованості. Зазвичай, людина активізується лише тоді, коли бачить результат або вірить у нього. Тому, коли дитина розуміє, що вона може ефективно діяти, вона відчуває занепокоєння (мотив), шукає інформацію і готова свідомо сприйняти її, а потім і втілює задумане. У процесі такого навчання роль педагога змінюється. Він виступає організатором дій дітей, надихає їх, підбадьорює і скеровує їхні зусилля. Педагог лише створює умови для безпечного і ефективного процесу навчання, запрошує взяти в ньому участь. Він повинен вміти слухати дитину, чути її і не оцінювати її особисті зміни.

Завданнями курсу є створення умов для:

1) формування у дітей початкових уявлень про дії та поведінку, що орієнтовані на сталий розвиток;

2) усвідомлення старшими дошкільниками необхідності збереження ресурсів землі та особистої відповідальності за майбутнє: власне, всього суспільства і природи.

3) розвиток у дітей звичок і моделей поведінки, що відповідають сталому розвитку, і бажання діяти у цьому напрямі.

Структура курсу передбачає опанування дітьми трьома темами, освоєння яких орієнтовно розраховано на півроку:

Спілкування,

 Ресурси,

 Подарунок.

 

Вибір саме цих тем орієнтований на взаємопов’я зані сфери сталого розвитку: соціальну, економічну та екологічну. Відповідно до педагогіки емпауермент у межах кожної теми дітей спрямовують на обрання і виконання дій для сталого розвитку, які є провідними чинниками формування у них відповідної поведінки та стилю життя в цілому. Повторення цих дій протягом двох тижнів дозволяє сформувати в дітей сталу звичку – модель поведінки, яка потім стає складовою їх повсякденного способу життя.

Пропоновані у курсі дії виконуються вдома, в дошкільному закладі, найближчому оточенні дитини і полягають у :

 1.покращенні стосунків між людьми;

 2.підтримці морального і психологічного клімату у групі;

3.розумному споживанні енергії та води;

4.зменшенні марних витрат сировини;

5.зменшенні кількості відходів;

6.зміцненні власного здоров’я.

 

У кожній темі здійснюється своєрідне самодослідження особистої території дитини та її родини через аналіз власного стилю поведінки і набутого досвіду за допомогою чотирьох запитань. Воно є способом входження в тему та перевірку набутого результату наприкінці теми. На початку теми кожна дитина заповнює спеціальну картку з твердженнями (їх допомагає дитині прочитати доросла особа), фіксуючи свої відповіді певним кольором: зеленим, якщо її відповідь –«завжди», жовтим – якщо «інколи», білим –«ніколи» Педагог збирає заповнені картки і зберігає їх до завершення теми. Другий підсумковий аудит проводиться наприкінці теми. Він засвідчує зміни у поведінці дитини і є матеріалом для обговорення з дітьми, а також з батьками, до відома яких бажано донести результати проведеного дослідження. Важливо, що результати дослідження однієї дитини не порівнюються з результатами іншої і не оцінюються.

 Таблички можна урізноманітнювати.

Тема Привітання – долонька, Вода – краплинка, Іграшка – машинка… У пропонованому курсі ОСР система з дев’яти таких днів із періодичністю один раз на два тижні послідовно вводиться в освітній процес закладу.

 Найбільш вдалим для проведення тематичного дня є – понеділок. У наступні дні двох тижнів забезпечується закріплення, автоматизація виконуваних дітьми дій, їх природний перехід у мотивовані звички.

Тематичний день починається із проголошення ідеї дня дітям, це один з моментів налаштування самого вихователя на роботу протягом дня і наступних двох тижнів. Важливим моментом ранку є ознайомлення дітей із символами, знаками, написаними словами, іншими способами унаочнення тематики дня.

Кульмінацією першої половини дня є спеціально організоване заняття, інтегроване за змістом, що поєднує кілька освітніх ліній з пріоритетом однієї з них. Мета заняття полягає в допомозі дітям усвідомити певну інформацію і зразки поведінки, їх цінність та викликати бажання вчиняти саме так у повсякденному житті. На початку кожного заняття варто використовувати стартовий текст, героями якого є – хлопчик і дівчинка – Максимко і Оксанка. Основну частину заняття складає опанування дій – обговорення моделей поведінки, проголошення намірів і відповідна практична діяльність дітей у взаємодії між собою.

 Інформаційний блок, а точніше монолог педагога, та інформація, яку діти сприймають пасивно, повинен бути зведеним до мінімуму. Усе, з чим діти ознайомились на занятті, має закріплюватися в різних формах творчої взаємодії на прогулянці та під час активності у другій половині дня.

Завданням педагога є створення спеціальних ситуацій, які б вимагали від дітей застосування набутого досвіду виконання дій.

У перспективному плануванні роботи з дітьми старшого дошкільного віку передбачається проведення тематичних днів один раз на два тижні.

Важливим складником є поданий до кожної теми перелік дій, якими можуть опанувати діти.

Про позитивний результат освітньої роботи можна говорити лише тоді, коли, за результатами спостережень, діти демонструють бажані моделі у поведінці, а відповідні дії набувають автоматичності.

Поради психолога

Чи можуть виконуватися бажання завдяки гарному настрою?

Чим би ми не займалися – важливою справою, обмірковуванням майбутніх планів, найважливіше – з яким саме настроєм це робиться.

Кожен з власного досвіду знає, що радісний або піднесений настрій дає позитивний імпульс будь-якого почину.

Якщо вчинки чи події починаються в гарному настрої, все виходить легко і в короткий термін.

Чи можна “творити” гарний настрій? Як навчитися керувати ним? Як за допомогою гарного настрою досягати бажаних результатів?

Очевидно, перебувати в гарному настрої з ранку до вечора (а втім, і вночі – бачити радісні яскраві сновидіння) хочуть всі без винятку. Але люди “влаштовані так, що знаходять безліч приводів його собі зіпсувати. Важливо відразу запам’ятати, що настрій – перш за все, результат відношення до навколишнього світу. Якщо ставитися до будь-яких подій явно негативно, то й настрій швидко стане відповідним. Тому перше правило – щоб створити гарний настрій, необхідно намагатися знаходити в подіях, навіть якщо вони здаються спочатку різко негативними, що щось добре, корисне.

Успішні люди відрізняються від людей, які покищо не досягли успіху, саме вмінням “перетворювати кислі лимони в лимонад”. Іншими словами, негативне перетворювати на позитивне. Знаходити в усьому уявно “поганому” якусь особисту або суспільну користь. Наприклад, зламався телевізор – зате можна почитати книгу, до якої не доходять руки ось вже місяць. Дощ на вулиці – зате дощ розжене веселу компанію, що збирається ввечері на лавці біля під’їзду, і ніхто не буде заважати спати.

Напевно кожен на практиці стикався з підтвердженням висловлювання “Думки матеріалізуються”. А якщо перебувати в пригніченому настрої, то і думки будуть відповідними. І чим довше затягується депресія, тим більше шансів, що все негативне буде матеріалізуватися. У свою чергу, позитивний настрій налаштовує “стрічку” подій на зовсім інший, мажорний лад. Саме тому імпульс гарного настрою “розгортає” події, і вони матеріалізуються в легкому і простому ключі.

Простий, але ефективний спосіб “притягати” гарний настрій – завжди думати про те, що ви хочете, тобто про приємне і позитивне. А не про те, чого вам не хочеться, – негативне і небажане. Адже буде матеріалізоване саме те, про що думалося частіше і найдовше. Як ви думаєте, про що “правильніше” думати – хотіти прийти на навчання вчасно або не хотіти спізнитися? Відчули різницю?

Існує думка, що гарний настрій можна отримати тільки тоді, коли все налагоджено – побут, кар’єра, сім’я, достаток. Але як же бути, якщо чогось з перерахованого поки що немає, отримати дуже хочеться, а не виходить, і тому немає настрою? Правило виходу з подібних ситуацій просте – “відпустити” ситуацію, не зациклюватися” в ній. Потрібно просто прийняти як даність, що чогось у вас поки немає. Але тримати на підкірці, що коли-небудь – і це відбудеться дуже скоро – обов’язково буде! Як тільки виходить “відпустити” негативну або небажану ситуацію, настрій відразу покращується! Турбуватися адже більше немає про що.

Коли у нас гарний настрій, ми посміхаємося. Тобто як результат на імпульс з мозку певні м’язи скорочуються, і на обличчі з’являється посмішка. Чи не можна використовувати зв’язок “настрій – мозок – скорочення м’язів обличчя – посмішка” у зворотному напрямку? На щастя, відповідь на це питання позитивна.

Виявляється, для поліпшення настрою достатньо всього 5-10 хвилин посидіти з “штучною”, вимушеною усмішкою. Навіть якщо посміхатися зовсім не хочеться і настрій гірше нікуди. При цьому бажано, щоб хоча б спочатку виконання вправи вас ніхто не бачив. М’язи нервовими волокнами пов’язані з мозком і через мозок впливають на настрій. Через кілька хвилин посмішка стає справжньою і ви усвідомлюєте, що посміхаєтеся цілком щиро.

О, диво! Покращується Настрій!

Як полегшити наслідки стресу?

Швидкий  темп сучасного ділового життя потребує постійної зібраності готовності приймати рішення. Рішення проблем найчастіше відбувається під пресингом відповідальності, в умовах дефіциту часу і ненормованого робочого дня. Якщо говорити мовою медицини, сучасна людина живе в стані хронічного стресу. Намагаючись пристосуватися до вимог часу, наша нервова система  з початком стресової реакції активізує свої ресурси із часом справляється з підвищеним навантаженням. Але якщо стресові впливи, у тому числі емоційні, продовжуються, ресурси організму виснажуються, і розвиваються різноманітні патологічні стани (недарма говорять – усі хвороби від нервів!).

Під впливом емоційних стресів розвиваються неврози, що виявляються порушеннями сну, головними болями, підвищеною дратівливістю і знервованістю, частою зміною настрою з переважанням пригніченого стану. Формуються передумови для захворювань шкіри, серцево – судинних, шлункової систем. Головне лікування у такому випадку – усунення стресорного чинника.

Найчастіше у стресові ситуації попадають нетерплячі люди, які ніколи не доводять справу до кінця, не доліковуються, вживають їжу поспіхом. Не навчившись боротися зі стресом, вони ризикують серйозно порушити своє здоров’я: одержати інфаркт, гіпертонію, атеросклероз, цукровий діабет, виразку шлунку, можуть набрати вагу тіла.

Щоб зберегти себе  від стресу, головне – не жити і не працювати до виснаження.  Плануйте свій день, але не будьте рабом цього плану. Навчайтеся рішуче і без жалю говорити «ні» новим і не дуже важливим справам, обтяжним проханням Якщо на роботі увесь час доводиться грати «другу скрипку», краще відступити. Компенсувати це допоможе екстремальний вид спорту. Знайдіть час для відпочинку: у вихідний вимкніть телефон і лежіть у ліжку хоч цілий день. Або, махнувши на все рукою, їдьте за місто. На роботі щогодини робіть перерву на десять хвилин. Частіше прислухайтеся до свого організму. Коли не хочеться чогось робити, не робіть. Якщо ж вас скривдили, прореагуйте як – небудь: стукніть кулаком по столі, хрясніть дверима, тільки не замикайтеся в собі.

 

Що ж робити, якщо стресу уникнути все ж  таки не вдалося?

 

 • Повільно порахуйте до десяти і зробіть глибоке вдихання; вийдіть із приміщення й усамітніться, змочіть чоло, скроні, руки, не поспішаючи огляньтеся, і повільно випийте стакан води.
 • Спокійно дихайте: робіть вдихання, видихання і затримуйте його послідовно на кожне четверте вдихання, потім – на шосте, випийте таблетку аспірину або валідолу.
 • Вдома прийміть гарячу ванну тривалістю в  декілька хвилин.
 • Зробіть зарядку, наприклад, підтягніться  (цього не можна робити людям із хворим серцем, тим, хто переїв або вживав спиртні напої).
 • Випийте  валеріану, відвар трави пустирнику, краплі Зеленіна.
 • Якщо губи потріскалися від перебування на сухому морозному повітрі, це може бути викликано хибою вітаміну В2 (рибофлавіну). Коли ж цей симптом супроводжується м’язовою млявістю, що посилилася випаданням волосся і неуважністю, потрібно вводити в раціон побільше риби, молочних і соєвих продуктів; світло – сірий колір язику і сухість шкіри при потрісканих губах говорить про можливий дефіцит заліза. Варто їсти більше цитрусових, які сприяють засвоєнню мінералів і обмежити вживання чорного чаю і кави, що блокують їх засвоєння.
 • Сухість у роті виникає, як правило, при стресах і сильному збудженні, проте може сигналізувати і про нестача вітаміну В3 (ніацину). При цьому людина іноді стає дратівливою. У такому випадку включайте в меню більше бобових, горіхів, м’яса та грибів.

Освіта для сталого розвитку

04. 11. 16 року адміністрація закладу запросила завідувача лабораторії виховної роботи Черкаського інституту післядипломної освіти педагогічних працівників – Кудіну Валентину Семенівну для проведення падагогам тренінгу на тему: “Освіта для старого розвитку”.

Цей міжнародний проект передбачає зміни в поведінці як дорослих, так і дітей, формування в них нових звичок і моделей поведінки, пов’яаних з гармонізацією їхніх стосунків з навколишнім світом, здоров’я і способу життя, екологічно доцільних дій.

Тому метою цього тренінгу є зміна світобачення педагогів, що потребує нових педагогічних моделей, нової педагогічної культури та мислення, нового педагогічного змісту.

У ході тренінгу Валентина Семенівна провела із педагогами ряд практичних вправ, що сприяли кращому розумінню даної проблеми; продемонструвала ілюстрований матеріал, розроблений для роботи з дітьми.

Отож, вихователі закладу будуть застосовувати та впроваджувати освіту сталого розвитку під час повсякденної навчально-виховної роботи з дітьми.

А ми, в свою чергу, пропонуємо Вам і Вашим рідним теж пройти аудит з даної проблеми:

АУДИТ

Обирайте відповідь «так» чи «ні», а там, де стоять цифри позначте одну з них (врахуйте, що 1 – ніколи, 2 – інколи, 3- часто, 4 – майже завжди, 5 – завжди).

Не витрачайте багато часу на обмірковування.

Що я і моя родина робимо з відходами?

 

– Я знаю, які відходи можуть бути перероблені в моєму районі

так  ні

– Ми сортуємо сміття для переробки

1 2 3 4 5

Як економити папір?

– Я збираю використаний папір

1 2 3 4 5

– Я використовую його ще раз з іншого боку

1 2 3 4 5

 

Що я роблю з органічними відходами?

– Я знаю, що таке компост

так  ні

– Я знаю правила компостування

так  ні

– Ми компостуємо наші органічні відходи

так  ні

 

Куди я складаю свої покупки?

– Я складаю свої покупки у пакети, що дає мені продавець

1 2 3 4 5

– Я ношу із собою сумку для покупок

1 2 3 4 5

Як я і мої рідні робимо із старими речами?

– Ми переглядаємо вдома речі, які потребують ремонту

так  ні

– У мене є план щодо того, як їх полагодити і використати ще раз

так  ні

– Я використовую кілька разів пакети, пляшки для зберігання та переносу чогось

так  ні

 

Що я і моя родина робимо, щоб у нашій оселі не нагромаджувалося сміття?

– Я зупиняюся і добре обмірковую, перед тим як купити що-небудь

1 2 3 4 5

– Я обираю собі подарунки на день народження і на інші свята так, щоб не накопичувати речі, що потім будуть викинуті, як непотріб

так  ні

– Я думаю про навколишнє середовище, кои шукаю подарунки для друзів

1 2 3 4 5

 

Як я і мої рідні ставимося до використання електроенергії?

– Я вимикаю світло, коли в кімнаті нікого немає

1 2 3 4 5

– Я вимикаю прилади, що не використовуються

1 2 3 4 5

– Я знаю, які звичайні лампочки у моїй оселі можна замінити на більш економні

так  ні

– Я знаю, які магазини продають економні лампочки, і скільки вони коштують

так  ні

– У нашої родини є план щодо заміни лампочок на більш економні

так  ні

 

За допомогою чого я пересуваюсь?

– Я знаю, наскільки різний транспорт забруднює повітря

так  ні

– Я використовую велосипед або ходжу пішки, коли це можливо

1 2 3 4 5

 

Як я і мої рідні ставимося до використання води?

– Я перевіряю усі країни в моїй оселі та на вулиці, чи не підтікають вони

так  ні

– У мене є плани для того, щоб відремонтувати усі протікання

так  ні

– Я уникаю того, щоб залишати кран відкритим, коли умиваюся і чищу зуби

1 2 3 4 5

– Коли я мию посуд, я швидко полощу його

1 2 3 4 5

– Коли я миюся, я намагаюся використовувати як найменше води

так  ні

– Коли я поливаю рослини чи город, я намагаюся не використовувати воду задарма

так  ні

– Знаходячись біля річки або озера, я прагну зберегти воду чистою

так  ні

 

Як я дбаю про рослини?

– Я піклуюся вдома як мінімум про одну рослину

так  ні

– Я посадив (ла) як мінімум одне дерево

так  ні

– Я піклуюся про одне нове дерево поблизу своєї оселі

так  ні

 

Як я піклуюся про своє здоров’я?

– Я намагаюся купувати продукти з екологічними позначками

1 2 3 4 5

– Я вживаю вегетаріанську їжу

1 2 3 4 5

– У нашої родини є улюблені місця на природі для відпочинку

так  ні

– Я знаю гарні місця біля оселі, де можна поспілкуватись з природою

так  ні

– Я гуляю на природі кожен день

1 2 3 4 5

 

Як складаються мої стосунки з людьми?

– Я маю багато друзів

так  ні

– Я намагаюся підтримувати гарні сосунки з усіма людьми, що мене оточують

так  ні

 

Що я і мої друзі робимо для громади?

– Ми прибрали певну територію від сміття

так  ні

– Ми запланували акцію з очищення території від сміття

так  ні

– Ми плануємо постійне прибирання сміття у майбутньому

так  ні